Search
Close this search box.
https://blog.flysepehran.com/fa/

عجایب زیر دریاها

دنیایی اسرارآمیز در عمق دریا وجود دارد که جزو عجایب زیر دریاها به‌شمار می‌رود. دریـا و شـگفتی‌های نهـان در اعمـاق آن همـواره دنیایـی مرموز و گاه وحشـتناک بـوده کـه علیرغـم گـذر زمـان و پیشـرفت تکنولـوژی کـه بـه کشـف، بررسـی و شـناخت بیشـتر ناشـناخته‌ها انجامیـد، همچنـان بخـش اسـرارآمیز خـود را حفظ کرده اســت. امروزه در عمیق‌تریـن نقـاط دریـا و اقیانـوس، آثـاری مدفـون وجود دارد کـه برخـی از آنهــا محصــول فرایندهــای ســاخت انسان همچــون جنــگ، غــرق‌شــدن کشـتی‌ها و یـا نگرش‌هـای سیاسـی و هنـری اسـت. بخشـی نیـز منظره‌ایـی اسـت کـه بـر اثـر رخدادهـای طبیعـی نظیـر رانـش‌زمیـن، فـوران‌آتشفشـان، وقـوع‌زلزلـه یـا فرسـایش بسـتردریـا و اقیانـوس شـکل گرفته‌اند. مـروری کوتـاه بـر خاص‌تریـن عجایـب زیر دریاهـا و اقیانوس‌هـا موضوعـی اسـت کـه قصد داریم درباره آن صحبت کنیم و شما را با شگفتی‌های بی‌نظیر این عجایب آشنا کنیم. پیشنهاد می‌کنیم تا انتها با وبلاگ‌سپهران همراه باشید.

در ادامه درباره عجایب زیر دریاها بخوانید:

 • بقایــای کشــتی تایتانیــک
 • موزه سوبوأتیکو د آرته در ســواحل مکزیــک
 • پـارک مـوزه گِرنِـدا-زندگی مخفی زیرآب
 • موزه اسکـله‌ هــود
 • موزه دماغـه تارخانکـوت
 • شیپ رک تریل فلوریدا
 • شـهر تاریخـی شـی چنـگ
 • صخره یادبود نپتون
 • کلیسای قرن شانزدهم مکزیک
 • جنگل افسون در Table Rock Lake ، میسوری
 • آبشار زیر آب، موریس – یک توهم نوری جادویی
 • کشتی‌های غرق‌شده، فلوریدا کیز
 • سیلاب دره دریاچه جوکا
 • جنگل غرق شده دریاچه کایندی (قزاقستان)
 • پاولوپتری (یونان) – یک شگفتی یونان باستان
 • شهر بایا درایتالیا (Baiae)- یک تفرجگاه ساحلی روم باستان
 • هراکلیون کلئوپاترا، مصر- کشف شهر مصری گمشده
 • پورت رویال (جامائیکا) – شهر غرق شده دزدان دریایی
 • اداره پست زیرآب،وانواتو- نامه ای زیر اقیانوس برای شما
 • دوارکا، خلیج کامبی (هند) – محل باستانی اقامت خداوند کریشنا
 • قایق دوخته شده عصر برنز، کرواسی – یادگاری 3000 ساله که باید ببینید!
 • مسیح از پرتگاه (ایتالیا) – یک دعای کوچک زیر آب
 • مجسمه اطلس اقیانوس(باهاما) – تحمل وزن اقیانوس
 • کشتی جنگی 200 ساله در دریاچه انتاریو
 • دریاچه سبز (اتریش) – پارکی که در زیر آب ناپدید می شود
 • دریاچه چتر دریایی، پالائو- انفجار چتر دریایی در یک دریاچه منزوی
 • جزیره کوکوس. کاستاریکا – گنجینه ای از کوسه ها

 

بقایــای کشــتی تایتانیــک

بهتراست بدانید که مجموعه وسـیعی از لیسـت عجایب زیر دریاها، مربـوط بـه سـازه‌هایی اسـت کـه بـراثـر سـقوط یـا غـرق‌شـدن در اعمـاق آب‌هـا مدفون شـده و تغییـرات طبیعـی در آنهــا بــه گونــه‌ای رقــم خــورده کــه اکنــون می‌تــوان از آنهــا به عنــوان جاذبه‌هــای اعمــاق دریاها نــام بــرد. معروف‌تریــن ایــن ســازه‌ها بقایــای کشــتی تایتانیــک اســت کــه در اعمــاق ۳٫۷ کیلومتــری اقیانــوس اطلــس در جنــوب نیوفانلنــد به گل نشســته اســت.

همچنیــن از ایــن قبیــل مــوارد می‌تــوان بــه کشـتی قلعـه‌دونوتـار درکنـار صخره‌هـای مرجانـی کـوه هاوایـی، کشـتی پـل والمـر در دهانـه خلیـج ماساچوسـت، کشـتی‌هوئـی‌مـارو دراعمـاق محـدوده حفاظت‌شـده ملـی پاپاهانائوموآکئـای هاوایـی، کشـتی غرق شـده نیـروی دریایی آمریــکا درجزیــره مــیدوی هاوایــی و نزدیــک بــه 9 کشــتی غرق شــده در مناطـق کم‌عمـق فلوریـدا و نیـز صدهـا کشـتی و هواپیمـای ساقط شـده و اقـلام دیگـری همچـون یکـی از موترهـای سـفینه آپولـو ۱۱ و حتـی لوکوموتیوهـای غرق‌شــده‌ای متعلــق بــه اواســط قــرن نوزدهــم و موارد بســیار دیگــر اشــاره کـرد.

بقایــای کشــتی تایتانیــک در عجایب زیر دریاها
بقایــای کشــتی تایتانیــک

موزه سوبوأتیکو د آرته (Museo Subacuático de Arte)

علاوه بر موارد گفته شده، شــگفتی‌های دیگــری در اعمــاق آب‌هــا قرارگرفته‌انــد کــه اشــاره بــه برخــی از آنهــا می‌تواند بسیار جذاب باشد. از آن جمله می‌توان به موزه کانــکون در ســواحل مکزیــک اشــاره کــرد کــه به نوعــی معروف‌تریــن مــوزه زیــر آب در جهــان اســت. این موزه تلفیقی از علم و هنر است.این مجسمه‌ها به صــورت اختصاصــی و توســط هنرمنـدان مشـهوری ساخته شـده‌ و در معــرض دیــد قرار گرفته‌انــد و بعنوان یکی از عجایب زیر دریاها شناخته می‌شود. برای بازدید از این موزه از قایق‌هایی که کف شیشه‌ای دارند، استفاده می‌کنند.

موزه کنــکان در ســواحل مکزیــک درعجایب زیر دریاها
موزه کنــکان در ســواحل مکزیــک

پـارک مـوزه گِرنِـدا – زندگی مخفی زیر آب

مجسمه‌های زیبایی در کف دریای کارائیب در سواحل غربی گِرنِـدا قرار دارند و به آن پارک مجسمه‌سازی زیرآبی مولینیر می‌گویند. این شگفتی دنیای زیر آب توسط مجسمه‌ساز بریتانیایی جیسـون دیکایـرس تیلـور برای محافظت از صخره‌ها ساخته شده و شـامل ۶۵ مجسـمه سـیمانی است. مجسمه‌ها در طول زمان با جابجایی سیلت و رشد مرجان‌ها به وفور بر روی آنها تغییر می‌کنند. مجموعه این آثار شـامل فیگورهـای مختلـف و متنوعی ازانسـان است و بازدیدکننـدگان می‌تواننـد بـا اسـتفاده از وسـایل غواصـی از آنهـا بازدیـدکنند. این پارک را می‌توان بعنوان یکی از عجایب زیر دریاها دانست.

پـارک مـوزه گِرنِـدا در عجایب زیر دریاها
پـارک مـوزه گِرنِـدا

موزه زیردریایی دماغـه تارخانکـوت در روسیه

یکی دیگر از عجایب زیر دریاها، مـوزه دماغـه‌تارخانکـوت درجمهـوری خودمختـارکریمـه در فدراســیون‌روســیه اســت کــه مجموعه‌ای از مجســمه‌غول‌پیکــر از رهبــران وســران احــزاب سوسیالیســم سراســرتاریــخ اتحــادجماهیــرشــوروی در آن بــه‌نمایــش گذاشته‌شــده اســت.

شیپ رک تریل | Shipwreck Trail Florida

این موزه در دهه 1960 و توسط افرادی که بدنبال گنج در زیر اعماق دریا در شیپ رک تریل فلوریدا بودن، پیدا شد. طبق یکی از روایات مطرح شده این کشتی در سال 1733 با محموله‌ای از سکه‌های نقره مکزیکی و جعبه‌های ظروف چینی ، هاوانا را به مقصد اسپانیا ترک کرده و در راه گرفتار طوفان شده است. این کشتی، قدیمی‌ترین کشتی غرق شده با نام “سن پدرو” می‌باشد.

شیپ رک تریل در عجایب زیر دریاها
شیپ رک تریل

شهر غرق‌ شده شی چنگ در چین (China’s Sunken City of Shi Cheng)

شهر تاریخی شیر زمانی به عنوان شهر شکوفا شی‌چنگ شناخته می‌شد که در حدود 2000-25 سال پس از میلاد ساخته شد و حدوداً به اندازه 62 زمین فوتبال در این منطقه قرار داشت. این شهر یکی از عجایب زیر دریاها به‌شمار می‌رود که در عمـق ۴۰ متـری دریاچـه‌مصنوعـی کیاندو در کشـور چیـن قرارگرفتـه اسـت. این شهر اکنون در دریاچه‌ای بین کوه‌پنج‌شیر در حدود 85 تا 131 فوت زیر آب قرار دارد که در سال 1959 عمداً زیر آب رفت تا یک نیروگاه برق آبی ایجاد شود. بسیاری از قسمت‌های این شهر هنوز دست نخورده باقی مانده است و یکی از زیباترین عجایب زیر آبی جهان را خلق کرده است.

شـهر تاریخـی شـی چنـگ
شـهر تاریخـی شـی چنـگ

صخره یادبود نپتون، فلوریدا، آمریکا (Neptune Memorial Reef)

شما می‌توانید به معنای واقعی کلمه افراد مرده را درصخره یادبود نپتون درفلوریدا ببینید، جایی که بقایای انسان برای ایجاد این صخره‌مصنوعی استفاده شده است. خاکستر مردم برای ایجاد این صخره با سیمان مخلوط شده و روی آن یک پلاک قرار گرفته است. فیل‌ماهی، تنه، خارپشت‌دریایی و انواع دیگرحیوانات‌دریایی اکنون این صخره را خانه خود کرده‌اند. در واقع اینجا یک قبرستان زیرآبی است که بعنوان یک تفسیر هنری از آتلانتیس بنا شده است.

 

موزه اسکـله‌ هــود

موزه دیگـر اسکـله‌هــود در شـهر سـیزریا اسـت کـه مربـوط بـه بقایـای به‌جامانـده از شـهری اسـت کـه در گـذر زمـان بـه زیـر آب رفتـه اسـت. ایـن شـهر تاریخـی، زمانی بندرتجـاری مهمـی در سـطح امپراتوری روم باسـتان بـه شـمار می‌آمـد و ازایـنرو آثـار باقیمانـده از آن در ضمـن شـکوه و عظمـت تنـوع فراوانـی دارنـد. از آن جملـه می‌تـوان بـه سـتون‌های مرمـری، لنگـر و کشـتی‌های بیزانسـی اشـاره داشـت.

صخره یادبود نپتون در عجایب زیر دریاها
صخره یادبود نپتون

کلیسای قرن شانزدهم مکزیک (Sixteeth Century Mexican Church)

این کلیسا مربوط به قرن شانزدهم بوده و توسط راهبان دومینیکن ساخته شده است. در دهه 1770 و پس از طاعون، این کلیسا به فراموشی سپرده شده است. از اینرو کلیسای قرن شانزدهم مکزیک در دهه 1960 و طی تبدیل شدن رودخانه گریجالوا (Grijalva) به سد، به زیر آب رفته بود که به مرور زمان و با کاهش بارندگی ، ساختمان از زیر آب خارج شده است. کلیسای قرن شانزدهم در شهر Quechula واقع شده است.

 کلیسای قرن شانزدهم مکزیک
کلیسای قرن شانزدهم مکزیک

جنگل افسون در Table Rock Lake ، میسوری

یکی دیگر از شگفتی‌های زیرآبی، جنگل افسون در میسوری است. در حدود 100 فوت در زیر آب با شهر کوچک  Oasis در میشیگان روبرو خواهید شد. این شهر توسط ارتش آمریکا در سال 1957 غرق شد. هم اکنون بسیاری از غواصان خود را به این شهر در زیرآب می‌رسانند و از کوچه پس کوچه‌های آن گذر می‌کنند. بازدید از کلیسای چوبی کوچک شهر، لذت این تماشا را دوچندان کرده است. جنگل زیرآبی این شهر غرق شده با نام ” جنگل افسون” شناخته می‌شود.

جنگل افسون در عجایب زیر دریاها
جنگل افسون

آبشار زیر آب موریس – یک توهم نوری جادویی

آبشار زیر آب در موریس یک آبشار واقعی نیست، بلکه یک توهم نوری است که توسط رسوبات سیلت و ماسه ایجاد شده است. این توهم نوری یکی از بزرگترین جاذبه‌های این جزیره است و شیب زیر آب، منظره‌ای دیدنی و خارق‌العاده‌است. شما می‌توانید به شنا در آب‌های گرم و شفاف این جزیره نسبتا جدید بروید و یکی از شگفتی‌های زیر آب جهان را ببینید.

آبشار زیر آب، موریس
آبشار زیر آب، موریس

کشتی‌های غرق‌شده، فلوریدا کیز (Shipwreck Trail in the Florida Keys)

فلوریدا کیز یک مجمع‌الجزایر در جنوبی‌ترین سواحل ایالت فلوریدا است. کشتیرانی در این ساحل مرجانی بسیار دشوار و خطرناک است. از اینرو کشتی‌های بی‌شماری در این منطقه غرق شده‌اند. با این حال 9 کشتی معروف غرق شده در این منطقه که هر کدام به دلایل متفاوت و در زمانها و روزهای مختلف غرق شده‌اند، در دسترس اکثر غواصان بوده و یکی از شگفتی‌های بی‌نظیر این مجمع‌الجزایر به شمار می‌رود.

دریاچه جوکا، کارولینای جنوبی
دریاچه جوکا، کارولینای جنوبی

سیلاب دره دریاچه جوکا، کارولینای جنوبی (The Flooded Valley of Lake Jocassee, SC)

در اواسط دهه 70 دره دریاچه‌جوکا در کارولینای‌شمالی به زیر آب رفت. تمام گنجینه‌ها و آثار باستانی موجود در این منطقه در زیرآب شناور ماندند و به مکانی هیجان‌انگیز برای غواصی تبدیل شدند. اگر بتوانید از طریق غواصی خود را به این منطقه برسانید، هنوز هم هتل‌ها، ساختمان‌های قدیمی و حتی گورستانی را در اعماق بی کرانه‌ها خواهید داد که تماشای آن‌ها برای هر شخصی بسیار شگفت‌انگیز است.

سیلاب دره دریاچه جوکا، کارولینای جنوبی
سیلاب دره دریاچه جوکا، کارولینای جنوبی

جنگل غرق شده دریاچه کایندی (قزاقستان)

این جنگل با 400متر طول، درون دریاچه‌ای به نام کیندی واقع شده است. این جنگل در سال 1911براثر زلزله و لغزش زمین و ایجاد شدن یک سد طبیعی، پر از آب شده و به مرور زمان به زیر آب رفت. تنه غول پیکر درختان صنوبر، آب زلال کوهستان و هوای سرد در این جنگل غرق شده در کوه‌های تیان شان، جذابیت این منطقه را صدبرابر کرده است.

جنگل غرق شده دریاچه کایندی در عجایب زیر دریاها
جنگل غرق شده دریاچه کایندی

هرم‌های یوناگونی-جیما (Yonaguni-Jima)

اگر بدنبال عجایب زیر دریاها هستید، با شناکردن در سواحل عمیق نزدیک ساحل ژاپن، شما با هرم‌های یوناگونی-جیما (Yonaguni-Jima)روبرو خواهیدشد. این سازه‌های فوق‌العاده ۲۵۰ فوت از کف دریا بالا می‌روند و از جمله شگفتی‌های بی‌نظیر و زیبای دنیای زیر آبی هستند. این سازه بر اثر بلایای طبیعی همچون سونامی زیرآب رفته است.

جزیره یوناگونی غربی ترین قلمرو ژاپن است. این جزیره در لبه جنوب غربی گروه جزایر ریوکیو در استان اوکیناوا، در صدها کیلومتری تایوان واقع شده است.

اهرام شگفت‌انگیز زیر دریا
اهرام شگفت‌انگیز زیر دریا

شهر بایا در ایتالیا (Baiae)-تفرجگاه ساحلی روم باستان

ویلاهای‌باستانی، حمام‌های حرارتی، مجسمه‌های مرمری، و خیابان‌ها همگی در کف اقیانوس خلیج‌ناپل قرار دارند. این یادگاری‌ها متعلق به شهر باستانی بایا است که زمانی یکی از شهرهای بزرگ امپراتوری روم بود.

به دلیل فوران‌های آتشفشانی شدید در طول 2000 سال، این شهر به طرز عجیبی به زیر آب رفت و چنین پدیده عجیبی را خلق نمود. هم‌اکنون افراد زیادی برای بازدید از این شهر زیرآب، لباس غواصی می‌پوشند و خود را به کوچه‌پس کوچه‌های شهربایا می‌رسانند.

شهربابا-ایتالیا در عجایب زیر دریاها
شهربابا-ایتالیا

دوارکا، خلیج کامبی (هند) – محل باستانی اقامت خداوند کریشنا

از قدیم‌الایام شهرهای مختلفی را می‌بینیم که به دلایل مختلفی، زیر دریاها فرو رفته‌اند. دوارکا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شهرهای هند شناخته می‌شود و طبق افسانه‌ها شامل 70,000 کاخ اختصاص یافته به خداوند کریشنا بود. این شهر تا زمان مرگ او شکوفا بود و سپس زیر رودخانه گومتی فرو رفت. اکنون بسیاری از مصنوعات به آرامی در حال بازیابی هستند و به این داستان باستانی زندگی می‌بخشند.

دوارکا، خلیج کامبی
دوارکا، خلیج کامبی

قایق دوخته شده عصر برنز، کرواسی – یادگاری 3000 ساله که باید ببینید!

در میان شگفتی‌های بسیاری از دنیای زیرآب، قایق‌دوخته‌شده درعصربرنزکرواسی قرار دارد که قدمت آن به 1200 سال قبل از میلاد برمی‌گردد. این اثر باستانی 3,000 ساله در سال 2014 در بستر کوه زمبراتیا کشف شد و در کمال تعجب بسیاری از آن هنوز دست نخورده باقی مانده است.

قایق دوخته شده عصر برنز
قایق دوخته شده عصر برنز

مجسمه مسیح زیر آب(Christ of the Abyss in San Fruttuoso, Italy)-یک دعای کوچک زیر آب

مجسمه‌ساز ایتالیایی گویدو گالتی این شگفتی درخشان زیرآب را که یکی از خارق‌العاده‌ترین آثار جهان است ایجاد کرد. این مجسمه که زیرآب‌های سان فروتوزو ایتالیا قرار دارد، جزو شگفتی‌های این منطقه به حساب می‌آید. ازاینرو این مجسمه حدود 10 متر زیر سطح و 2.5 متر طول دارد. نکته جالب توجه اینست که مجسمه اصلی در دریای مدیترانه قرار دارد.

مجسمه مسیح
مجسمه مسیح

 مجسمه اطلس اقیانوس(باهاما) – تحمل وزن اقیانوس

این مجسمه بلند 18 فوتی که در اعماق آب‌های ساحل ناسائو در باهاما واقع شده است، بزرگترین مجسمه زیر آب در جهان است.  مجسمه اطلس اقیانوس که توسط جیسون دکرس تیلور ساخته شده است، دختری را نشان می‌دهد که بار سنگینی را بر دوش خود حمل می‌کند. از اینرو این مجسمه خارق‌العاده را که از سیمان خنثی با pH خاصی ساخته شده است، می‌توان بعنوان یکی از هیجان‌انگیزترین عجایب زیر دریاها دانست.

اطلس اقیانوس در عجایب زیر دریاها
اطلس اقیانوس

 کشتی جنگی 200 ساله در دریاچه انتاریو (A 200 Year Old Warship in Lake Ontario)

نزدیک به 200 سال از غرق شدن کشتی جنگی آمریکایی هامیلتون (Hamilton) در دریاچه انتاریو می‌گذرد. این کشتی در دهه 1970 مجددا کشف شد و نسبت به طول عمر باقی مانده زیر آب، نسبتا سالم مانده است. به‌گونه‌ای که هم‌اکنون تمام توپ‌های داخل کشتی، همچنان سالم و دست نخورده باقی مانده است. این کشتی یکی از زیباترین عجایب زیر دریا به‌شمار می‌رود.

 

کشتی جنگی در دریاچه انتاریو
کشتی جنگی در دریاچه انتاریو

دریاچه سبز در تراگوئس اتریش (Green Lake in Tragoess, Austria)– پارکی که در زیر آب ناپدید می شود

دریاچه سبز در تراگوئس اتریش یکی از خارق‌العاده‌ترین شگفتی‌های دنیای زیرآب به‌شمار می‌رود. پارک اطراف دریاچه سبز در تابستان به زیر آب می‌رود. یخ و برف کوه‌های اطراف هوشاب در اتریش ذوب شده و پارک را به دریاچه تبدیل می‌کند. غواصان می‌توانند در شاخ و برگ‌های سبز که مملو از نیمکت‌ها، درختان و گیاهان است، شنا کرده و دراعماق بی‌کرانه‌ها کاوش کنند.

دریاچه سبز (اتریش) در عجایب زیر دریاها
دریاچه سبز (اتریش)

دریاچه چتر دریایی، پالائو- انفجار چتر دریایی در یک دریاچه منزوی

تصور کنید هزاران چتر دریایی بی‌خطر در دریاچه‌ای منزوی از کنار شما شنا می کنند. در دریاچه Jellyfish در سواحل Koror در پالائو، حتی می‌توانید این چتر دریایی را که نیش آنها برای آسیب رساندن به انسان بسیار کم‌اثر است، نوازش کنید. فقط از لایه سولفید هیدروژن که در عمق 15 تا 20 متری در این شگفتی طبیعی زیر آب قرار دارد اجتناب کنید.

دریاچه چتر دریایی
دریاچه چتر دریایی

جزیره کوکوس. کاستاریکا – گنجینه ای از کوسه ها

یکی دیگر از عجایب زیر دریاها، جزیره کوکوس متعلق به مثلث طلایی گالاپاگوس، مالپلو و کوکوس است و یکی از بهترین مکان‌ها برای غواصی هاردکور است. بیش از 20 مکان غواصی مختلف پر از کوسه‌های سرچکشی، ابریشمی، نوک سیاه، ببر، گیتار و کوسه‌های نقره‌ای، کوسه‌های صخره‌ای نوک‌سفید، مرمر، مانتا، عقاب و پرتوهای موبولا در اطراف وجود دارند.

بهتر است بدانید که قسمت‌های زیادی از این جزیره در فیلم پارک ژوراسیک نیز به نمایش درآمد.

جزیره کوکوس. کاستاریکادر عجایب زیر دریاها
جزیره کوکوس. کاستاریکا

نتیجه گیری

شاید زندگی در سطح زمین، تصورمان را از دنیای ناشناخته زیردریاها دور کرده باشد اما با گذر زمان و کشف ناشناخته ها می توانیم به عمق زیبایی و عظمت دنیای زیر دریا نیز پی ببریم. این زیبائی‌های طبیعی گاه به دلیل حوادث ناگوار و گاه در طی فرسایش سنگها و یا دلایل بیشمار دیگر پدید آمده اند. با این حال در این مقاله شما را به دنیا ناشناخته زیر دریا برده‌ایم تا با عظمت و بزرگی این دنیای عجیب بیشتر آشنا شوید.

سوالات متداول

 

معروفترین موزه زیرآب دریا چه نام دارد؟
موزه کانــکون در ســواحل مکزیــک معروف‌تریــن مــوزه زیــر آب در جهــان اســت. این موزه تلفیقی از علم و هنر است
پارک مجسمه‌سازی زیرآبی مولینیر در کجا قرار دارد؟
مجسمه‌های زیبایی در کف دریای کارائیب در سواحل غربی گِرنِـدا قرار دارند و به آن پارک مجسمه‌سازی زیرآبی مولینیر می‌گویند
موزه شیپ رک تریل چگونه پیدا شد؟
این موزه در دهه 1960 و توسط افرادی که بدنبال گنج در زیر اعماق دریا در شیپ رک تریل فلوریدا بودن، پیدا شد
آیا آبشار موریس یک آبشار واقعیست؟
آبشار زیر آب در موریس یک آبشار واقعی نیست، بلکه یک توهم نوری است که توسط رسوبات سیلت و ماسه ایجاد شده است
مجسمه اطلس اقیانوس در کجا قرار دارد؟
اطلس اقیانوس، مجسمه بلند 18 فوتیست که در اعماق آب های ساحل ناسائو در باهاما واقع شده است، بزرگترین مجسمه زیر آب در جهان است.
یکی از خارق‌العاده‌ترین آثار زیرآبی جهان چه نام دارد؟
مجسمه عیسی مسیح، یکی از خارق العاده ترین آثار زیر آب جهان است.
قدیمی‌ترین محوطه باستان‌شناسی زیر آب چه نام دارد؟
پاولوپتری، یک شهر غرق شده در یونان است که بعنوان قدیمی‌ترین محوطه باستان‌شناسی زیر آب در جهان به‌شمار می‌رود. قدمت این شهر به حدود 5000 سال پیش برمی‌گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *